pomoc w naturze i usługach

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Pomoc w zakresie dożywiania

Schronienie

Pobyt w domu pomocy społecznej

 


 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 

Kto może z nich korzystać?

♦ osoby samotne, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób a są jej pozbawione

♦ osoby wymagające pomocy, którym rodzina a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, rodzice, dzieci lub wnuki nie mogą takiej pomocy zapewnić

Jaki jest zakres usług opiekuńczych?

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Jakie są rodzaje usług opiekuńczych?

♦ podstawowe

♦ specjalistyczne, tj. dostosowanym do szczególnych potrzeb
wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności

♦ specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Gdzie świadczone są usługi opiekuńcze?

♦ w miejscu zamieszkania podopiecznego

♦ w ośrodku wsparcia dziennego ( w Dziennym Domu Pomocy w Pile ul. Kondratowicza 19 oraz ul. Bohaterów Stalingradu 23)

 

<< << początek strony


 

Pomoc w zakresie dożywiania

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile, począwszy od roku 2005, realizuje wieloletni program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Komu przysługuje pomoc w ramach programu?

♦ dzieciom do 7 roku życia

♦ uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej 

♦ osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art.7 ustawy o pomocy społecznej

Pomocą obejmowane są osoby z rodzin, których miesięczny dochód nie przekracza 150% kryterium zawartego w ustawie o pomocy społecznej. W przypadku osób samotnych miesięczny dochód nie może przekraczać 813,00 zł, a dla osób pozostających w rodzinie 684,00 zł na osobę w rodzinie.

Program realizowany jest w następujących formach:

♦ sfinansowanie wyżywienia w przedszkolu

♦ opłacenie posiłku w szkole

♦ opłacenie posiłku w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Dorosłych im.O.Pio

♦ opłacenie wyżywienia w Dziennym Domu Pomocy

♦ zasiłek na zakup żywności

 

<< << początek strony


 

Schronienie

 

Kto może uzyskać schronienie?

Osoba bezdomna, tj. osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowana na pobyt stały w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych a także osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym i zameldowana na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania.

Gdzie można uzyskać schronienie?

Osoby bezdomne kierowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile do schroniska prowadzonego przez Pilskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT przy ul. Długosza 33. Schronisko czynne jest całą dobę.

 

<< << początek strony


 

Pobyt w domu pomocy społecznej

 

Kto może zostać skierowany do domu pomocy społecznej?

Osoba wymagająca całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogąca samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Osoba, która wyraziła zgodę na skierowanie do domu pomocy społecznej. W przypadku braku możliwości wyrażenia woli, zgodę na umieszczenie w placówce wydaje Sąd Rodzinny na wniosek Dyrektora MOPS w Pile.

Jaka jest odpłatność za pobyt w placówce?

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania, ustalonego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w przypadku domu o zasięgu gminnym albo starostę w przypadku domu o zasięgu powiatowym lub marszałka województwa w przypadku domu pomocy społecznej o zasięgu regionalnym.

Kto ponosi odpłatność za pobyt w placówce?

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

♦ mieszkaniec domu, a przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka

♦ małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z zawartą umową

♦ gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej

Opłaty mogą wnosić także inne wyżej nie wymienione osoby.

 

<< << początek strony


Projekt współfinansowany przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego